Urbariárske spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti a Spolchov, s.r.o.

Kontakt: 044/5295403, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.urbarvychodna.sk

Predseda: Juraj Halahija, tel. 0908 660825

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná bolo založené dňa 29.12.1993 Osvedčením o zápise do pozemkových spoločenstiev podľa zákona č.187/93 § 40, zákona č. 330/91 Zb., a zákona č. 219/91 Zb. § 12, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. pod názvom: Združenie bývalých urbarialistov obce Východná – pozemkové spoločenstvo.

Dňa 28.02.1966 bolo zápisom do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom úrade v Liptovskom Hrádku zaevidované pod názvom Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná podľa zákona č 181/1995 Zz. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.

Následne bolo zaregistrované na Okresnom úrade ŽO v Liptovskom Mikuláši pod číslom listu1184/99 sp.č.: ŽO – 99/04938/001

Rozhodnutím Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bolo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou.

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná rozvíja a realizuje lesnícku činnosť na pozemkoch vo vlastníctve podielnikov. Rozvíja pestovnú, ťažobnú a ochranársku oblasť v lesoch vo svojej správe. Popri produkčných funkciách rozvíja aj mimoprodukčné.

Najvyšším orgánom spoločenstva je Valné zhromaždenie, ktoré tvorí 851 podielnikov (členov). Rozhoduje o všetkých závažných a organizačných záležitostiach spoločenstva.

Výbor spoločenstva tvorí 9 členov. Sú volení Valným zhromaždením. Výbor spoločenstva je výkonným štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia a rozhoduje o záležitostiach, ktoré vyplývajú zo Stanov pozemkového spoločenstva.

Za výbor navonok koná predseda spoločenstva, ktorý je volený Valným zhromaždením.

Všetku činnosť kontroluje Dozorná rada v počte 3 členov, zodpovedá sa za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu a je ním aj volená .

V súčasnosti hospodárime v katastrálnych územiach Východná vedených na Liste vlastníctva č. 1669 a č.1539, k.ú Pribylina na LV č.2597, k.ú. Kráľova Lehota na LV č. 581, k.ú. Važec na LV č. 5762 a k.ú. Štrbské Pleso na LV č. 166. Hospodárime na 3365,9 ha lesných pozemkoch, na trvalých trávnatých porastoch o výmere 1023,3 ha a ostatných pozemkoch o výmere 34,0 ha. Značná časť uvedenej výmery sa nachádza v národných parkoch TANAP a NAPANT v V. stupni ochrany.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bola Zakladateľskou listinou zo dňa 24.04.1996 založená spoločnosť s ručením obmedzeným - Spolchov s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu v Žiline v odd. Sro. vo vložke číslo 3361/L.

Jediný spoločník Splochov-u s.r.o. je Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná s vkladom základného imania vo výške 200.000,- Sk. Táto spoločnosť sa zaoberá hlavne poľnohospodárskou prvovýrobou, chovom oviec a službami s tým súvisiacimi.

V súčasnosti máme na tejto farme evidovaných 569 kusov bahníc, 66 kusov jariek a 13 kusov plemenných baranov.

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.